OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Herb na rozmytym tle
16
04
2024

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Kłoda dla terenów zlokalizowanych w miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Na podstawie art. 8h, 8I, 8j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronią środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U,. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIII/398/23 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 września 2023 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Kłoda dla terenów zlokalizowanych w miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trwające od  dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 17 maja 2024 r.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w terminie od 18 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@debowakloda.pl,  lub adres skrytki ePUAP.
 2. Spotkanie otwarte, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A w dniu 26 kwietnia 2024 r., w godzinach 15.00 – 16.00.
 3. Punkt konsultacyjny usytuowany w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda,  pok. 18, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 – 15.00. Informacje na temat projektu planu miejscowego udzielane będą również telefonicznie pod nr tel. 83 355 70 44.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, pok. 18 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębowa Kłoda, na stronie internetowej Gminy Dębowa Kłoda oraz na portalu internetowym Gminy Dębowa Kłoda dedykowanym konsultacjom przez okres od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 17 maja 2024 r. 

          

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

        Grażyna Lamczyk

   

        

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A;
  Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: e-mail: inspektor@debowakloda.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.
 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
 4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii