Ogłoszenie Wójta Gminy Dębowa Kłoda o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Herb na rozmytym tle
17
04
2024

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LIX/448/24 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

Komitet Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo doradczą dla Wójt Dębowa Kłoda. 

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.:

  • od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Dębowa Kłoda wskazanych przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda,
  • 3 przedstawicieli Rady Gminy Dębowa Kłoda wskazanych przez Radę Gminy Dębowa Kłoda;
  •  od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28);
  • od 1 do 3 przedstawicieli mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda spoza obszaru rewitalizacji;
  • od 1 do 2 przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Gminy Dębowa Kłoda;
  • od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Dębowa Kłoda działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
  • od 1 do 2 przedstawicieli organów władz publicznych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 19 kwietnia 2024 r. do dnia 13 maja 2024 r. (włącznie). Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz przekazanie go w następujący sposób:

  • wersje papierową osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • wersja elektroniczna na adres: sekretariat@debowakloda.pl  

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Dębowa Kłoda. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Dębowa Kłoda.

Wszelkie dodatkowe informację dotyczące wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zawarte zostały w załączniku do uchwały nr LIX/448/24 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 marca 2024 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

       Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                  Grażyna Lamczyk

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii