Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Zdjęcie przedstawia czterech profesjonalistów w biznesowych strojach, pracujących razem przy okrągłym stole. Przeglądają dokumenty i używają laptopa.
06
06
2024

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Termin rozpoczęcia naboru od 16.02.2024 roku

Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu:

 • 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
 • 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.


Do oceny kierowane są pomysły, które wpłyną w danej turze konkursowej.

 

Uwaga!
Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) i obejmuje:

 1. nabór wniosków wstępnych – pomysłów na biznes (ścieżka inkubacyjna),
 2. usługę doradczą w zakresie przygotowania biznesplanu (wsparcie doradcze).

Najlepsze pomysły biznesowe, złożone w ramach naboru, otrzymają wsparcie doradcze ze strony doradców OWES, w trakcie którego zostaną opracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

 

Kolejnym etapem w ubieganiu się o wsparcie finansowe będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Ubieganie się o udzielenie ww. wsparcia finansowego jest uzależnione od pozytywnego przejścia ścieżki inkubacyjnej oraz wsparcia doradczego.

 

JAKIE WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA UZYSKAĆ?
A. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS

 – wysokość stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31.229,00 zł na jedno miejsce pracy,

 – wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,

 – jedno PS może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie 10 miejsc pracy, jako:
   a) nowotworzone PS lub PES przekształcany w PS,
   b) istniejące PS, niekorzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
   c) istniejące PS, korzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po
       upływie okresu trwałości dla wszystkich stworzonych wcześniej miejsc pracy.

 

B. Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w PS

 – wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS wynosi:
   a) 32.400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
   b) 24.300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
   c) 16.200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy
 i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką jednostkową na utworzenie miejsca pracy w PS.

 

C. Wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS
 – dofinansowywanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR) – wypłata wsparcia reintegracyjnego w wysokości do 5.000,00 zł na jednego pracownika w celu dofinansowania realizacji IPR,
 – wsparciem będą mogli być objęci tylko pracownicy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

1) Osoby fizyczne

 • zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

2) Podmioty

 • mające siedzibę lub oddział (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska, w tym m.in.:
     a) przedsiębiorstwa społeczne,
     b) podmioty ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia się w PS,
     c) osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego PS.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wypełniony i podpisany Wstępny pomysł biznesowy należy złożyć w Biurze projektu:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew"
ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wstępny pomysł biznesowy, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.

4. W przypadku wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 16.02.2024 roku do 31.12.2024 roku

 

Wstępny pomysł biznesowy może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Wstępny pomysł biznesowy złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Ocena złożonych Wstępnych pomysłów biznesowych obejmować będzie etapy:

1) ocena formalna pomysłu na biznes,
2) ocena merytoryczna pomysłu na biznes,
3) prezentacja pomysłu na biznes przed Komisją rekrutacyjną.

Zasady procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w ścieżce inkubacyjnej przygotowującej do utworzenia miejsc pracy w PS oraz we wsparciu doradczym reguluje Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia finansowego udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Doradca biznesowy
Agnieszka Magdziarz-Orłowska
e-mail: magdziarz.a@modrzew.org
tel. 604 540 597
poniedziałek – piątek w  godz. 8.00 – 16.00

 

Doradca kluczowy
Sylwia Czmuda
e-mail: czmuda.s@modrzew.org
tel. 731 912 965
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

 

Doradca kluczowy
Jakub Gołoś
e-mail: golos.j@modrzew.org
tel. 501 868 598
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii