OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dębowa Kłoda

Herb na rozmytym tle
11
06
2024

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dębowa Kłoda Uchwały Nr II/10/24 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dębowa Kłoda.

Plan ogólny Gminy Dębowa Kłoda sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Dębowa Kłoda.

Z wyżej wymienioną uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda,  21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, pok. 18 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda:

https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=416&action=details&document_id=2033546

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 lipca 2024 r. 

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, którego wzór zastał określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, pok. 18, oraz na stronie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&action=details&document_id=2035119

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dębowa Kłoda. 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda: https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&action=details&document_id=2035119.

 

                

                WÓJT

GMINY DĘBOWA KŁODA

       /-/ GRAŻYNA LAMCZYK

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii