BIP Dębowa Kłoda

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.?>

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej zapraszają osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Nabór rozpoczął się od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

– osoby z terenów wiejskich,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
  • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl

Plakat – Fabryka przedsiębiorczości

Szczegóły na:                                                             

www.fundacja-spoleczna.pl

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł