BIP Dębowa Kłoda

GOPS?>

GOPS

ADRES: Dębowa Kłoda 116A,
21-211 Dębowa Kłoda,
Powiat: Parczewski

TELEFON – 083 355-70-19

FAX- 083 355-70-44

EMAIL: gopsdk@vp.pl

NUMER KONTA77804200060260186320000010

NIP539-102-99-95

REGON – 002300574

Informacja w sprawie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dębowej
Kłodzie z dniem 1 stycznia 2023 r. funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dębowa
Kłoda.
W związku z tym prosimy o składanie wniosków dotyczących realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dębowa Kłoda na 2023 r.
do sekretariatu Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Drukuj

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Rodzaj dotacji budżetowej:     dotacja celowa z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022r: 153 000,00 zł

 

Wartość całkowita w 2022r: 208 000,00 zł

 

Opis projektu: W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1 164,00 zł, osoby w rodzinie – 900,00 zł. Program daje możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, mogą uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.

 

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, osoby przeszkolone do prowadzenia profilaktyki uzależnień) do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 15 listopada 2022r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie –Jolanty Antoniuk.

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2019 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022”

——————————————————————————————————————-
Informujemy, że Zarządzeniem nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r. Wójta Gminy Dębowa Kłoda została wybrana oferta na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników
projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.
Zarządzenie wraz z załącznikiem poniżej.

Załączniki:
Zarządzenie nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 9/19 z dnia 21 lutego 2019 r.