BIP Dębowa Kłoda

Nabór wniosków na wapnowanie gleb?>

Nabór wniosków na wapnowanie gleb

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że trwa nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

1. Beneficjenci programu: posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
2. Forma dofinansowania: dotacja
3. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Terminy składania wniosków: od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
5. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2020 roku.
6. Sposób i miejsce składania wniosków.

1) Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin.
2) Wzór wniosku dostępny jest na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
3) Do wniosku należy dołączyć:

– opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
– fakturę (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
– wypełniony formularz dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie;
Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO.
– do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

7. Koszty kwalifikowane: wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania:

– wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
– środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

8. Poziom dofinansowania:

– do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
– do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
– do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Załączniki:
Wzór wniosku i wymaganych załączników.
Program Priorytetowy „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-wapnowanie-gleb.html