BIP Dębowa Kłoda?>

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16.01.2019r. do 15.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dyskusja publiczna odbędzie się 08.02.2019r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie o godz. 16.00.

Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do dnia 15.03.2019r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda.

Załączniki do pobrania: