BIP Dębowa Kłoda

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023?>

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Drukuj

 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Rodzaj dotacji budżetowej:     dotacja celowa z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2023r: 149 700,00 zł

 

Wartość całkowita w 2023r: 204 700,00 zł

 

Opis projektu: W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1 552,00 zł, osoby w rodzinie – 1 200,00 zł. Program daje możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, mogą uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.