BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie konsultacyjne dot.wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda?>

Spotkanie konsultacyjne dot.wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem parterów społeczno-gospodarczych (stowarzyszenia,KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, it.):

  • zaplanowane w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A

   Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

   Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dębowa Kłoda.

  • Ankieta konsultacyjna:
   • dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://debowakloda.pl/

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.