BIP Dębowa Kłoda

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców do podpisania umów na montaż kotłów na biomasę?>

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców do podpisania umów na montaż kotłów na biomasę

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  informuje, że w okresie 18-21 kwiecień 2017r. w godz.
od 8.00-15.00 zostaną podpisane umowy (zgodnie z podanym harmonogramem) o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji kotła c.o. na biomasę w budynku będącym własnością/współwłasnością ,,Właściciela” w ramach realizowanego projektu o nazwie ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Miejscem podpisywania umów będzie Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, pok. Nr 2.

Wysokość wpłat Mieszkańców jest uzależniona od mocy kotła c.o. na biomasę i wynosi:
– kocioł o mocy 15 kW- 2 145,00 zł

– kocioł o mocy 20 kW- 2 188,50 zł

– kocioł o mocy 25 kW- 2 295,00 zł

Wpłatę Właściciel dokonuje na rachunek bankowy Gminy numer
78 8042 0006 0260 1658 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Parczewie, Oddział w Dębowej Kłodzie, koniecznie z dopiskiem „Kocioł centralnego ogrzewania 2017”. Termin wpłaty do 28.04.2017r. włącznie.

Brak wpłaty kwoty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczny
z rezygnacją Mieszkańca z udziału w realizacji Projektu zgodnie z podpisaną umową.

Po weryfikacji wpłat umowy wraz z fakturami będzie można odbierać w drugiej połowie maja 2017r. w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Na podpisanie umowy należy zabrać: dowód osobisty.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 355 70 10 lub 83 3557023.

 Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

Załączniki:

Wzór umowy-kocioł na biomasę

Harmonogram podpisywania umów wg miejscowości

 Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.