Projekty UE i inwestycje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda"
20
10
2023

„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa...

-inwestycja w trakcie realizacji. Został wyłoniony wykonawca na realizację przedsięwzięcia tj. Firma-Władysław Ilczyna "ILBUD" z siedzibą w Lubiczynie. Przypominamy, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 4.2...

Czytaj więcej
Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”
11
07
2023

Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz...

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 29.06.2023r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda” w ramach działania 4.2...

Czytaj więcej

Projekty UE i Inwestycje

Projekty zrealizowane w latach 2019-2022


 • Zakup 14 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sprzęt został przekazany szkołom na terenie gminy Dębowa Kłoda.


 • Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie przez budowę trybuny 3 -  rzędowej”- inwestycja współfinansowana przy pomocy firmy Karol Kania i Synowie Sp. z o.o w ramach projektu CSR „Kultywowanie tradycji, kultury i historii”. Koszt zadania 45 000,00 zł.  


 • Zakup 47 laptopów w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR. Koszt zadania 138 650,00 zł (100% poziom dofinansowania).


 • Zakup sprzętu do szkół typu: drukarki 3D z akcesoriami itp., w ramach konkursu Laboratoria Przyszłości dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowa Kłoda. Koszt zadania: 90 tyś. zł.  (100% poziom dofinansowania). • Poprawa dostępności architektonicznej (m.in. remont łazienki w SP w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu, zakup i montaż platformy schodowej), dostępności cyfrowej (m.in. usługa doradcza w zakresie dostępności, koszty modernizacji strony www), dostępności komunikacyjno-informacyjnej (m.in. pętle indukcyjne, tablice z brailem z inf. o przeznaczeniu,  tablice inf. z rozkładem pomieszczeń) w ramach projektu pn. „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda". Wydatki ogółem 99 997,00 zł. (100% poziom dofinansowania).


 • Zakup niezbędnego sprzętu w celu łagodzenia skutków wywołanych SARS-Cov-2 z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”. Wydatki ogółem 86 129,00 zł


 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dębowa Kłoda tj. Chmielów, Uhnin, Kodeniec, Dębowa Kłoda otrzymały dofinansowanie z  Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości:

OSP Chmielów 10 100 zł

OSP Uhnin 11 800 zł

OSP Kodeniec 11 000 zł

OSP Dębowa Kłoda. 3 500 zł.

Dofinansowanie wyniosło od 5 do 22 %. Powyższe środki jednostki OSP przeznaczyły na wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek OSP z terenów wiejskich.

 • Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Gminie Dębowa Kłoda. Kwota zadania: 110 692,23 zł. Kwota dofinansowania: 77 144, 00 zł. 


 • Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Dębowa Kłoda - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Perły Chmielowa” przy wsparciu merytorycznym pracowników UG . Koszt zadania 167 486,48 zł. Kwota dofinansowania: 98 149,00 zł. 


 • Budowa altany rekreacyjno - turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Białka - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Perły Chmielowa przy pomocy merytorycznej gminy. Realizacja zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współpracy LGD „Jagiellońska Przystań” w Parczewie. Koszt zadania 50 040,92 zł, w100% poziom dofinansowania). 

      

 • Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR dofinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty kulinarne, pogadanka na temat hodowli ryb i konkursy plastyczne dla dzieci. Kwota zadania: 22 833,16. Kwota dofinansowania 19 408,00 zł.


 • „Pod biało-czerwoną”, w ramach Rząd Rzeczypospolitej Polskiej sfinansował zakup masztu i flagi w gminie. Kwota dofinansowania 8 000,00 zł


 • Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka”- zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota zadania ok. 6 300 000,00. Kwota dofinansowania 4 294 631,68 zł.


 • Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności na terenie gminy Dębowa Kłoda - inwestycja polegająca na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w miejscowości Kodeniec, w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota zadania ok. 1 490 211,70. Kwota dofinansowania 1 005 009,86 zł


 • Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028+0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda”- inwestycja dofinansowana ze środków Dróg Samorządowych. Kwota zadania ok. 126 352,68. Kwota dofinansowania 63 176,68 zł


 • Termomodernizacja Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie – w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na lata 2014-2020, działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Kwota zadania ok. 1 889 297,56 zł. Kwota dofinansowania 1 086 244,14 zł.


 • Dofinansowanie na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych (do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego do PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Kwota zadania ok. 106 472,49 zł. Kwota dofinansowania 37 265,37 zł zł


 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165 -  inwestycja dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota zadania ok. 96 098,31  zł. Kwota dofinansowania 37 475,95 zł zł.


 • Gmina uzyskała 500 000 zł - zajmując II m-ce w skali kraju w wyniku konkursu mającego na celu zachęcenie jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID-19 kwota została przeznaczona na  wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.


 • Gmina trzymała od Premiera Pana Mateusza Morawieckiego środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000 zł. 

- kanalizacji. 1 713 156 zł.


 • Modernizacja drogi gminnej 104 059 L w miejscowości Kodeniec - inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” - dofinansowanie na kwotę: 2 944 000 złotych , poziom dofinansowania ok. 95 % 


 • Scalenie gruntów w Krzywowierzbie Kolonii jako wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Wartość zadania 2 700 000 zł. 


 • Cyfrowa Gmina Gmina - w ramach zadania zakupiono i wdrożono  portal podatkowy, który pozwoli na wprowadzenie aktualnych danych dot. zobowiązań i płatności mieszkańców, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania do jednostki Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Wartość zadania 116 400,00 zł (100% dofinansowania). 


 • 3 czerwca 2022 podpisano promesy na 2 zadania: 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białka-II etap; przewidywana wartość inwestycji 4 951 000,00; kwota wnioskowana:  4 701 000,00, wkład własny: 250 000,00zł

 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej; przewidywana wartość inwestycji 4 850 000,00; kwota wnioskowana:  4 605 000,00, wkład własny: 245 000,00zł


 • Budowa drogi wew. na działkach o nr 457 i 395 na odcinku od 0+000,00 do km 1+ 088,26 w miejscowości Białka Gmina Dębowa Kłoda w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość zadania: 2 278 040,62 zł. 


 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165” - inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Kwota zadania ok. 101 364,23  zł. Kwota dofinansowania 50 682, 11 zł. • Organizacja pikniku rodzinnego przy współudziale KGW Stępków 2023 r. - zadanie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zorganizowanie pikniku rodzinnego przy współudziale KGW Stępków. Podczas wydarzenia podjęte będą działania informacyjne w zakresie przemocy domowej i przeciwdziałania przestępstwom na szkodę małoletnich.

Celem działań będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Kwota dotacji 5 000 zł. 

 
 
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}