Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://debowakloda.pl/

Urząd Gminy Dębowa Kłoda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://link audytu

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Szewczyk, informatyk@debowakloda.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503387850 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Dębowa Kłoda 116A,
21-211 Dębowa Kłoda

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda drugie do Pomieszczeń GOPS Dębowa Kłoda usytuowanego na parterze, trzecie wejście przeznaczone jest do obsługi GOK Dębowa Kłoda również na parterze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Część Urzędu Gminy usytuowana na pierwszym. Na pierwsze piętro można dostać się windą dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych

W budynku są pętle indukcyjne.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://debowakloda.pl/informacja-o-naszej-dzialalnosci-w-jezyku-migowym.html
Informacja o urzędzie - tekst ETR: https://debowakloda.pl/urzad-gminy/informacja-o-urzedzie-tekst-etr.html
Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii