Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel.: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e -mail: inspektor@debowakloda.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dębowa Kłoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i lit e) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia nazwiska)

 
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii