Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel.: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e -mail: inspektor@debowakloda.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dębowa Kłoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i lit e) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia nazwiska)

 
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}